Theo BCTC hợp nhất vừa công bố, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) lãi trước thuế chỉ hơn 77 tỷ đồng trong quý 3/2023, giảm 73{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da} so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lãi quý thấp nhất của Ngân hàng kể từ quý 1/2016.

Riêng quý 3/2023, BAB có một quý khá “bết bát” khi tất cả hoạt động kinh doanh đều đi lùi so với cùng kỳ.

Nguồn thu chính giảm 33{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}, còn hơn 426 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Hoạt động dịch vụ thu được hơn 23 tỷ đồng, giảm nhẹ 1{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}.

Các nguồn thu phi tín dụng khác cũng đi lùi như lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư (-45{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}), lãi từ hoạt động khác (-97{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}).

Chi phí hoạt động cũng giảm 13{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}, còn gần 407 tỷ đồng. Mặc dù vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của BAB giảm 66{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}, chỉ còn hơn 105 tỷ đồng.

Trong quý, Ngân hàng trích gần 34 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng và được hoàn nhập gần 6 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 3 giảm 73{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}, còn hơn 77 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần giảm nhẹ 1{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}, còn 1,645 tỷ đồng. Mặc dù được tăng hoàn nhập lên gần 41 tỷ đồng, nhưng lãi trước thuế 9 tháng vẫn giảm 23{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da} so với cùng kỳ, còn hơn 551 tỷ đồng. Lãi sau thuế cũng giảm 22{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}, còn hơn 444 tỷ đồng.

Với mục tiêu lãi sau thuế 880 tỷ đồng cho cả năm 2023, Ngân hàng mới thực hiện được 50{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da} kế hoạch sau 9 tháng.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023 của BAB. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance
Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của BAB mở rộng 13{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da} so với đầu năm, lên hơn 145,000 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt giảm 16{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da} (còn 597 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm 41{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da} (còn 463 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác cũng giảm 17{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da} (còn 9,106 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, tiền gửi của các TCTD khác giảm 34{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da} (còn 7,317 tỷ đồng), tiền gửi khách hàng tăng 18{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da} (lên 114,585 tỷ đồng)…

Một số chỉ tiêu tài chính của BAB tính đến 30/09/2023. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance
Góp thêm gam màu tối trong bức tranh kinh doanh 9 tháng của BAB là chất lượng nợ vay đi lùi đáng kể. Tổng nợ xấu tính đến ngày 30/09/2023 hơn 762 tỷ đồng, tăng 48{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da} so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ tăng bằng lần. Kết quả này đẩy tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 0.55{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da} đầu năm lên 0.77{19921ee492a4e7a2ca7d041b7a296572cae8af398d0cf32d147210f5c9dd47da}.

Chất lượng nợ vay của BAB tính đến 30/09/2023. Đvt: Tỷ đồng


Nguồn: VietstockFinance

Theo FILi

Link gốc: https://fili.vn/2023/10/quy-3-te-nhat-cua-bac-a-bank-ke-tu-nam-2016-737-1113590.htm