VPBank tăng vốn lên 79.000 tỷ đồng, đứng đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam

VPBank tăng vốn lên 79.000 tỷ đồng, đứng đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam

Năm 2022, VPBank (HoSE: VPB) đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 106,5% lên 29.662 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng mục tiêu 35%  phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước) từ 384.030 tỷ lên 518.400 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Nhà băng này cũng dự kiến tổng tài sản tăng 27,4%, lên 697.413 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 27,8%, lên 413.060 tỷ đồng.

Tại đại hội cổ đông năm nay, VPBank cũng trình phương án tăng vốn điều lệ thành hai đợt. Đầu tiên, ngân hàng sẽ chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%, từ các nguồn lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Thời gian thực hiện vào quý II hoặc quý III. Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ sẽ tăng từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng. 

VPBank

Đợt thứ hai, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, nâng tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Mức giá phát hành sẽ do HĐQT quyết định theo thoả thuận, đàm phán giữa hai bên nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của VPBank. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm  từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Theo đó, VPBank sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ cho cổ đông ngoại ngay khi có sự chấp thuận của NHNN và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến thực hiện trong năm 2022. Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng nhằm tăng năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp vốn/mua cổ phần, mua công ty con, công ty liên kết, hợp tác khác với các tổ chức tín dụng và các công ty con, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động,...

Vốn điều lệ sẽ tăng lên 79.334 tỷ đồng, đứng đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam nếu hoàn thành đợt tăng vốn thứ hai.

VPBank cũng sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP) với số lượng dự kiến 30 triệu cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kế từ ngày kết thúc đợt bán. Tỷ lệ này sẽ được giải tỏa dần theo tỷ lệ 30%, 35%, 35% qua các năm. Giá bán dự kiến cho số cổ phiếu là 10.000 đồng/cp. Số tiền thu được từ phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của ngân hàng.

Đặc biệt, VPBank sẽ trình việc mua lại CTCP Bảo hiểm OPES, có vốn điều lệ 550 tỷ đồng. VPBank sẽ mua 100% hoặc phần lớn (dự kiến trên 90%) vốn cổ phần của công ty với giá dự kiến không quá 1,5 lần giá trị sổ sách của công ty. Cổ đông sẽ xem xét ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền quyết định, tổ chức thực hiện, tìm kiếm các doanh nghiệp phù hợp để VPBank tham gia phương án này.

HĐQT VPBank đã chấp thuận mua lại công ty Chứng khoán ASC từ đầu năm.