TPBank đặt mục tiêu lãi tăng 36% trong năm 2022

TPBank đặt mục tiêu lãi tăng 36% trong năm 2022

Năm 2022, TPBank (HoSE: TPB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 8.200 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2021.

Thài liệu cổ đông thường niên 2022 của TPBank cho thấy, tổng tài sản dự kiến đạt 350.000 tỷ đồng, tăng 20%. Vốn huy động đạt 292.579 tỷ đồng tăng 12%, vốn điều lệ đạt 21.090 tỷ đồng, tăng 33%. Dư nợ cho vay và trái phiếu tổ chức kinh tế lên kế hoạch đạt 188.800 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu không quá 1,5%.

tpbank

Định hướng hoạt động của HĐQT TPBank năm 2022 tập trung vào xây dựng và điều chỉnh các chỉ tiêu chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022, định hướng giám sát hoạt động dịch vụ và đẩy mạnh kinh doanh đa dịch vụ.

TPBank cũng trình phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành 527,2 triệu cổ phiếu phổ thông, tỷ lệ 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới), dự kiến nâng vốn điều lệ lên 21.090 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện trong năm 2022. Nguồn thực hiện được trích từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối.

Nguồn vốn tăng thêm được cân đối sử dụng cho mục đích đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển hệ thống công nghệ thông tin mở rộng mạng lưới, bổ sung vốn dài hạn để cho vay trung dài hạn và bổ sung vốn hoạt động cho ngân hàng, phát triển dịch vụ và các hoạt động phi tín dụng.

Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của v đạt 6.038 tỷ đồng, tăng 4% so với kế hoạch. Tổng tài sản đạt 292.827 tỷ đồng, tăng 41%. Vốn điều lệ đạt 15.818 tỷ đồng, tăng 47%. Tổng huy động đạt 262.385 tỷ đồng, tăng 41%. Tín dụng tăng 21,5%, ở mức 160.817 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,81% dư nợ.