TPBank chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%

TPBank chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 25%

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) vừa có nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông hiện hữu để chi trả cổ tức là 21/2/2023. Ngày thanh toán là 3/3.

Trước đó, TPBank đã công bố kết quả lấy kiến cổ đông bằng văn bản về phương án trên với tỷ lệ tán thành đạt 77,69%. Cụ thể, ngân hàng dự kiến sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 25%, tức một cổ phiếu nhận được 2.500 đồng.

tpbank

Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ theo báo cáo tài chính năm 2021 của TPBank đã kiểm toán. Theo tài liệu đã công bố, lợi nhuận còn lại và các quỹ thặng dư lũy kế đến hết năm 2022 của TPBank đạt hơn 13.364 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ là hơn 5.486 tỷ đồng.

Với khoảng 1,58 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TPBank sẽ phải chi 3.955 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. 

Ngoài TPBank, một số ngân hàng như VPBank, VIB, ACB cũng lên kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm nay.