TPBank bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới

TPBank bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới

Số lượng thành viên dự kiến được bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 6 thành viên, trong đó có ít nhất một thành viên độc lập.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa có nghị quyết về việc thông qua các nội dung và thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023.

Theo đó, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 26/4 tại Khách sạn Melia Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là ngày 29/3/2023.

Cuộc họp xem xét thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Điều hành, Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.; Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

TPBank

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) đương nhiệm (2018-2023) sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày họp 26/4 và ĐHĐCĐ sẽ thực hiện bầu các thành viên cho nhiệm kỳ mới (2023-2028).

Số lượng thành viên dự kiến được bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 6 thành viên, trong đó có ít nhất một thành viên độc lập. HĐQT có ít nhất một phần hai tổng số thành viên là thành viên độc lập và thành viên không phải người điều hành tổ chức tín dụng.

Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là ba thành viên, trong đó số lượng thành viên chuyên trách ít nhất là hai thành viên.

TPBank đã lùi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ dông hiện hữu để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 từ 21/2 sang 21/3. Ngày thanh toán cũng được lùi từ 3/3 sang 3/4. Lý do thay đổi kế hoạch là để rà soát và hoàn thiện các thủ tục nội bộ của ngân hàng.

Trước đó, ngân hàng đã công bố kết quả lấy kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ tán thành đạt 77,69%. Cụ thể, ngân hàng dự kiến sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 25%, tức một cổ phiếu nhận được 2.500 đồng.

Với khoảng 1,58 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TPBank sẽ phải chi 3.955 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.