Techcombank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ

Techcombank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – Mã: TCB) thêm hơn 63,2 tỷ đồng.

Theo văn bản số 4274/NHNN-TTGSNH, NHNN chấp thuận việc Techcombank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 63.237.160.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Techcombank đã được Đại hội đồng cổ đông TCB thông qua tại Nghị quyết ngày 23/4/2022.

Văn bản của NHNN yêu cầu Techcombank thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Techcombank chỉ được thực hiện tăng vốn theo quy định khi tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành; thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư mua cổ phần của TCB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54, Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung), Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư số 50) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, TCB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 50.

Năm 2022, Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 27.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16,2% so với 2021. Dư nợ tín dụng dự kiến đạt hơn 446.500 tỷ đồng, tăng 15% hoặc cao hơn trong mức NHNN cho phép. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến thấp hơn 1,5%.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tiền gửi của ngân hàng là 328,9 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoản vay hợp vốn tăng gần 3 lần, đạt 34,3 nghìn tỷ đồng và giấy tờ có giá đạt 32,7 nghìn tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.