Tập đoàn Vingroup phải trả hơn 27,2 tỷ đồng tiền lãi vay mỗi ngày

Tập đoàn Vingroup phải trả hơn 27,2 tỷ đồng tiền lãi vay mỗi ngày

Với giá trị vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn như hiện nay, mỗi ngày tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng phải trả 27,2 tỷ đồng.

Với quy mô lớn, Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) là doanh nghiệp có chi phí lãi vay dẫn đầu toàn thị trường chứng khoán.

Tại ngày 31/12/2022, giá trị vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Vingroup là hơn 48.000 tỷ. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 120.000 tỷ.

Chi phí lãi vay phát sinh trong năm của Vingroup là 11.052 tỷ đồng, cao nhất toàn thị trường và gấp 2,3 lần doanh nghiệp xếp thứ 2. So với cùng kỳ năm 2021, chi phí lãi vay của Vingroup tăng gần 20%.

Nếu theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lãi vay đã trả trong năm của Vingroup và các công ty con là 9.969 tỷ.

Nếu tính bình quân thì mỗi ngày, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã trả hơn 27,2 tỷ đồng tiền lãi vay.