Tập đoàn Sông Đà vay gần 9.000 tỷ đồng

Tập đoàn Sông Đà vay gần 9.000 tỷ đồng

Tính đến cuối quý III, Tổng công ty Sông Đà có khoản vay 8.943 tỷ đồng,  iền lãi vay trong 9 tháng đầu năm phải thanh toán 472 tỷ đồng.

Tổng công ty Sông Đà - CTCP (Mã: SJG ) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 1.538 tỷ đồng giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, mảng sản xuất công nghiệp chiếm 55% (848 tỷ đồng), doanh thu hoạt động xây dựng chiếm 40% (615 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp tăng trong khi chi phí tài chính được tiết giảm đã giúp lợi nhuận sau thuế tăng 89% so với quý III năm 2021 lên 305 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 29% lên 35%. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 191 tỷ, gấp 2,7 lần cùng kỳ.

tap_doan_song_da

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 4.088 tỷ đồng doanh thu giảm 10%, lợi nhuận sau thuế là 1.548 tỷ đồng tăng 502% so với cùng kỳ năm trước.

Cuối quý III, tổng tài sản của Tập đoàn Sông Đà đạt 25.488 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn là 4.304 tỷ đồng, tăng 3.776 tỷ so với đầu năm.

Tại ngày 30/9, hàng tồn kho của doanh nghiệp là 2.495 tỷ đồng tăng 7% so với đầu năm, chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang và nguyên vật liệu.

Tổng nợ vay của Tập đoàn Sông Đà tại ngày 30/9 là 8.943 tỷ đồng, chiếm 35% tổng nguồn vốn. Nợ vay chủ yếu từ ngân hàng và có 350 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp vay thêm 1.754 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 3.034 tỷ. Chi phí lãi vay ba quý là 472 tỷ đồng.

Cuối quý III, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 8.810 tỷ đồng, bao gồm 2.063 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sông Đà hiện nay là Hồ Văn Dũng.

Tập đoàn Sông Đà tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước thành lập từ năm 1961. Năm 2018, công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần và đổi tên thành Tổng công ty Sông Đà – CTCP.  Vốn điều lệ của công ty khoảng 4.495 tỷ đồng.