Sở TNMT TP.HCM

Báo cáo sai phạm đất ở TP HCM: Chỉ kiểm điểm, không kỷ luật

Báo cáo sai phạm đất ở TP HCM: Chỉ kiểm điểm, không kỷ luật


Theo UBND TP HCM, các đơn vị có thiếu sót, khuyết điểm nhưng chưa có biểu hiện tư lợi và đã...