Silicon Valley Bank

Elon Musk để ngỏ khả năng mua lại Silicon Valley Bank

Elon Musk để ngỏ khả năng mua lại Silicon Valley Bank


Tỷ phú Elon Musk nói ông để ngỏ khả năng  khi được đề nghị mua lại Silicon Valley Bank để...