Saigonbank đặt mục tiêu lãi 190 tỷ đồng, tăng 23%

Saigonbank đặt mục tiêu lãi 190 tỷ đồng, tăng 23%

Đây là thông tin được đưa ra trong tài liệu họp cổ đông của Saigonbank (UPCoM: SGB) diễn ra ngày 28/4.

Theo đó, Saigonbank đặt mục tiêu tổng tài sản cuối năm nay ở mức 26.000 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2021. Tổng dư nợ cho vay đạt 18.710 tỷ đồng, tăng 10%. Vốn huy động đạt 22.130 tỷ đồng, tăng 8%. Nợ xấu (nhóm 3-5) duy trì theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các chỉ tiêu năm 2022 được lãnh đạo ngân hàng xây dựng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, Saigonbank sẽ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp.

saigonbank_la_ngan_hang_gi

Saigonbank định hướng đảm bảo tăng trưởng an toàn, bền vững, ứng phó kịp thời trước các tác động của đại dịch Covid-19 và phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế và đẩy mạnh chuyển đổi số theo lộ trình phù hợp.

Ngân hàng đề ra các giải pháp thực bao gồm tăng trưởng quy mô hoạt động, phát triển an toàn bền vững, chuyển đổi số và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Ngoài ra, nhà băng cũng sẽ kiểm soát chất lượng tín dụng, tăng cường xử lý thu hồi khoản nợ tồn đọng, nâng cao hệ thống quản trị điều hành, quản trị rủi ro. Tiếp theo, Saigonbank sẽ chú trọng phát triển nguồn nhân lực và triển khai giải pháp hỗ trợ dịch Covid-19, đồng thời quảng bá nhận dạng thương hiệu.

Saigonbank  chưa tiết lộ kế hoạch cổ tức và sẽ được trình bày trong tờ trình về việc phân phối lợi nhuận tại đại hội.

Ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toàn báo cáo tài chính năm 2023 và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 154,1 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2020 và vượt 14% so với kế hoạch năm. Tổng tài sản đến 31/12/2021 ở mức 24.608 tỷ đồng, tăng 2,8% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu là 1,91%.