OCB tăng vốn

OCB tăng vốn điều lệ lên 17,885 tỷ đồng, thù lao HĐQT gần 50 tỷ đồng

OCB tăng vốn điều lệ lên 17,885 tỷ đồng, thù lao HĐQT gần 50 tỷ đồng


Mức thù lao cho HĐQT và BKS được OCB đề xuất cho năm 2022 tối đa 49.77 tỷ đồng, tương đương...