Novaland đã nhận giải ngân gần 27.446 tỷ đồng

Novaland đã nhận giải ngân gần 27.446 tỷ đồng

Tính đến hết quý 3, Novaland đã nhận giải ngân tổng cộng gần 27.446 tỷ đồng. Tập đoàn này cũng có khoản phải trả khác 98.884 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3/2022, Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) ghi nhận doanh thu thuần 3.279 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ, lãi gộp 1.410 tỷ đồng, giảm 6%. Lãi sau thuế 736 tỷ đồng, giảm 18%.

Lũy kế 9 tháng, NVL ghi nhận 7.908 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và hơn 2.054 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Doanh thu từ bán hàng đạt hơn 6.445 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence và Victoria Village; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.463 tỷ đồng.

novaland_no_bao_nhieu

Tại ngày 30/09/2022, tổng tài sản hơn 259.590 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cuối năm 2021. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản tiền gửi nắm giữ đến ngày đáo hạn tại các ngân hàng đạt gần 21.168 tỷ đồng và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hơn 998,6 tỷ đồng.

Khoản mục hàng tồn kho ghi nhận hơn 129.636 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh đầu tư phát triển tại các dự án Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và từ việc nhận chuyển nhượng các dự án mới.

Trong đó, 93% tổng hàng tồn kho (tương đương gần 120.750 tỷ đồng) là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Tính đến hết quý 3, Novaland đã nhận giải ngân tổng cộng gần 27.446 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ vay 71,742 tỷ đồng, tăng 18%, tích cực là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng tốt 79%, đạt 14.864 tỷ đồng. Novaland cũng có khoản phải trả khác 98.884 tỷ đồng.

Ngày 14/11, Novaland sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành 482,6 triệu đơn vị, nguồn vốn lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo BCTC kiểm toán riêng năm 2021 (hơn 5.200 tỷ đồng).