Ngân hàng Nhà nước ra quy định mới về rút trước hạn tiền gửi

Ngân hàng Nhà nước ra quy định mới về rút trước hạn tiền gửi

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư 04 quy định, rút trước hạn tiền gửi là trường hợp khách hàng rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước ngày đến hạn, ngày chi trả, ngày thanh toán của khoản tiền gửi; hoặc tổ chức tín dụng và khách hàng có các thỏa thuận rút trước hạn.

Thông tư áp dụng đối với 4 hình thức đó là 1) tiết kiệm có kỳ hạn; 2) tiền gửi có kỳ hạn; 3) chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành; 4) các hình thức nhận tiền gửi có kỳ hạn khác theo quy định tại luật các tổ chức tín dụng.

rut_tien_truoc_han

Lãi suất rút trước hạn tiền gửi được thỏa thuận phù hợp với các quy định tại Điều 5 Thông tư này như sau:

Điều 5: Lãi suất rút trước hạn tiền gửi

1. Trường hợp rút trước hạn toàn bộ tiền gửi: Áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn.

2. Trường hợp rút trước hạn một phần tiền gửi:

a) Đối với phần tiền gửi rút trước hạn, áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn.

b) Đối với phần tiền gửi còn lại, áp dụng mức lãi suất đang áp dụng với khoản tiền gửi rút trước hạn một phần.

Thông tư 04 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/ 2022 và thay thế Thông tư số 04/2011/TT-NHNN ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng.

Đối với các thỏa thuận lãi suất rút trước hạn tiền gửi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết cho đến ngày đến hạn, ngày chi trả hoặc ngày thanh toán của khoản tiền gửi hoặc thỏa thuận thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Theo đó, quy định mới giúp khách hàng được linh hoạt hơn khi cần rút tiền trước hạn, không cần phải rút toàn bộ. NHNN cho biết, quy định cụ thể về việc rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi trước hạn sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các TCTD áp dụng thống nhất quy định lãi suất đối với trường hợp rút tiền gửi trước hạn; đồng thời, tạo điều kiện để TCTD phát triển các sản phẩm huy động vốn ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh thị trường tiền tệ hiện nay.