Ngân hàng Bản Việt đổi tên viết tắt thành BVBank

Ngân hàng Bản Việt đổi tên viết tắt thành BVBank

Đây là nội dung được các cổ đông Ngân hàng TMCP Bản Việt nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cùng với các tờ trình khác.

Ngân hàng Bản Việt đã trình 2 nội dung đáng chú ý là việc chuyển giao dịch cổ phiếu Ngân hàng Bản Việt (mã chứng khoán BVB) từ UpCom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) để tạo thêm điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông. Ngân hàng cũng đổi tên viết tắt tiếng Anh thành BVBank để thuận tiện trong việc gọi tên và các hoạt động truyền thông của ngân hàng.

ngan_hang_ban_viet

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản Ngân hàng Bản Việt đạt hơn 79.000 tỉ đồng, tăng 3% so với 2021. Tổng huy động vốn đạt hơn 72.000 tỉ đồng, tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 50.900 tỉ đồng, tăng lần lượt 3 và 9,6% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 456 tỉ đồng, tăng 46% so với 2021. Quy mô khách hàng tăng gần 75% so với năm 2021. Ngân hàng tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm để hướng tới các chuẩn mực quốc tế trong quản lý rủi ro kinh doanh như RAROC, IFRS9.

Mục tiêu kế hoạch đề ra năm 2023 như tổng tài sản của Ngân hàng Bản Việt đạt 86.600 tỉ đồng, tăng 10%, huy động vốn từ tổ chức kinh tế (không bao gồm các tổ chức tín dụng) và dân cư đạt hơn 69.000 tỉ đồng, tăng 16%; dư nợ cấp tín dụng đạt gần 60.000 tỉ đồng, tăng 12% (tốc độ tăng trưởng tín dụng phụ thuộc vào sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước); lợi nhuận trước thuế đạt 502 tỉ đồng, tăng 10%.