Nam A Bank bầu 7 thành viên HĐQT trong đại hội bất thường sắp tới

Nam A Bank bầu 7 thành viên HĐQT trong đại hội bất thường sắp tới

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, UPCoM: NAB) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2022 vào ngày 09/12/2022 để bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ VIII …

Nam A Bank dự kiến báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2016-2021) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII (2021-2026).

HĐQT Nam A Bank nhiệm kỳ VII (2016-2021) được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 24 năm 2015 với 6 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập.

nam-a-bank

HĐQT Nam A Bank định hướng hoạt động của Nam A Bank trong nhiệm kỳ VIII (2021-2026) với mục tiêu chiến lược 2021-2025 đưa ngân hàng vào nhóm 15-17 ngân hàng thương mại có quy mô hàng đầu Việt Nam bằng việc tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức kinh doanh và củng cố năng lực quản trị điều hành.

Một số chỉ tiêu tài chính được đặt ra tính đến năm 2025 như vốn điều lệ đạt tối tiểu 15,000 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tổng tài sản bình quân mỗi năm tăng 15%, đến cuối năm 2025 dự kiến trên 300,000 tỷ đồng. Huy động vốn từ cá nhân và tổ chức kinh tế bình quân mỗi năm tăng 20-25%, dự kiến đạt trên 250,000 tỷ đồng. Dư nợ vay cá nhân và tổ chức kinh tế dự kiến xấp xỉ 200,000 tỷ đồng, tùy thuộc tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm được Ngân hàng Nhà nước cấp. Lợi nhuận trước thuế bình quân mỗi năm tăng 15-20%, đạt trên 3,000 tỷ đồng đến cuối năm 2025. Ngân hàng cũng đặt ra mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ nhóm 2, tỷ lệ nợ xấu dưới 2.5%.

HĐQT Nam A bank sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VIII (2021-2026) với 7 thành viên HĐQT, trong đó tối đa 2 thành viên độc lập và 3 thành viên BKS.