MSB tăng vốn lên 20.000 tỷ đồng

MSB tăng vốn lên 20.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên và thông qua nhiều kế hoạch quan trọng của năm 2022.

hdqt_msb

Các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh của MSB trong năm 2022, phương án tăng vốn điều lệ, phát hành ESOP và đồng thời bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới. MSB đưa ra kế hoạch tương đối khả quan với kỳ vọng bối cảnh kinh kế vĩ mô có nhiều chuyển biến tích cực và phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Tổ chức tín dụng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6,800 tỷ đồng, tăng gần 34% so với năm 2021; tổng tài sản đạt 233 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 14%. Tăng trưởng tín dụng được ngân hàng kỳ vọng ở mức 25% (tùy thuộc vào sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước). Song song với mục tiêu về tăng trưởng, MSB cũng bám sát với mục tiêu kiểm soát tốt nợ xấu dưới 3%.

Các chỉ tiêu 2022 được xây dựng dựa trên sức mạnh nền tảng chiến lược đã được Ngân hàng củng cố những năm gần đây và đồng thời dựa trên kết quả khả quan của năm trước. Cụ thể, năm 2021, MSB đã đạt 5,088 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 55% chỉ tiêu được giao và hơn gấp 2 con số này của năm 2020. Tổng tài sản của Ngân hàng đạt trên 203 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cuối năm 2020 và vượt hơn 7% kế hoạch đề ra. CASA của ngân hàng nằm trong top 3 trên thị trường, Top 10 Ngân hàng có lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cao nhất trong năm 2021. Song hành cùng sự tăng trưởng của các chỉ tiêu kinh doanh, MSB cũng không ngừng cải thiện chất lượng tài sản dựa trên các yếu tố: Nâng cao quản trị rủi ro khi hoàn thành Basel II và triển khai Basel III; tập trung cho vay vào các lĩnh vực sản xuất, y tế, giáo dục… hạn chế tỷ trọng cho vay bất động sản (năm 2021, tín dụng cho bất động sản của MSB chỉ chiếm gần 12% tổng dư nợ); nợ tái cơ cấu ở mức thấp với hơn 3,000 tỷ đồng đã được trích lập đầy đủ… Điều này đã giúp tỷ lệ nợ xấu của MSB chỉ ở mức 1.2% và hệ số an toàn CAR đạt 11.52%. 

nguyen_anh_tuan_msb

Hội đồng quản trị MSB

MSB cũng đã xây dựng định hướng chiến lược cụ thể để có thể hiện thực hóa được mục tiêu 2022, trong đó tập trung vào các giải pháp về số hóa như tiếp tục triển khai hai dự án trọng điểm là dự án Nhà máy số và thay mới Core-Banking, ứng dụng Big-Data và phân tích dữ liệu.

Đại hội đồng cổ đông MSB cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm 30%. Theo đó, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng lên 19,857.5 tỷ đồng.

MSB cũng trình đại hội thông qua phương án phát hành ESOP cho cán bộ nhân viên với mục tiêu gắn kết lợi ích của người lao động với MSB và tăng vốn điều lệ của Ngân hàng. Dự kiến, MSB sẽ phát hành tối đa 14,250,000 cp cho chương trình ESOP từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối. Sau đợt phát hành ESOP này, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 142.5 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên 20,000 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông MSB bầu ra thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2022-2026. Đại hội đồng cổ đông đồng thuận thông qua số lượng thành viên của HĐQT với 07 thành viên gồm: Ông Trần Anh Tuấn, ông Nguyễn Hoàng An, bà Nguyễn Thị Thiên Hương, ông Trần Xuân Quảng, ông Nguyễn Hoàng Linh, bà Lê Thị Liên, ông Tạ Ngọc Đa (thành viên độc lập). Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên: Bà Phạm Thị Thành, bà Lê Thanh Hà, bà Chu Thị Đàm.

ban_kiem_soat_MSB

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên cho nhiệm kỳ mới 2022-2026