HĐQT FLC

Nhiều lãnh đạo dưới thời ông Trịnh Văn Quyết ra đi, FLC kiện toàn bộ máy

Nhiều lãnh đạo dưới thời ông Trịnh Văn Quyết ra đi, FLC kiện toàn bộ máy


Sau phiên họp ĐHĐCĐ bất thường hồi đầu tháng 7 kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát thì...

FLC sắp miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung

FLC sắp miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung


Công ty CP Tập đoàn FLC (FLC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường...