HDBank nhận chuyển giao bắt buộc 1 ngân hàng, mua 1 công ty chứng khoán

HDBank nhận chuyển giao bắt buộc 1 ngân hàng, mua 1 công ty chứng khoán

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, HOSE: HDB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức, tăng vốn điều lệ, tham gia tái cơ cấu TCTD, bầu bổ sung thành viên HĐQT…

ĐHĐCĐ thường niên 2023 của HDBank được tổ chức sáng ngày 26/04

HDBank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3,773 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 15% (cổ đông sở hữu 100 cp được nhận 15 cp phát hành thêm).

HDBank cũng dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng thông qua phát hành 20 triệu cp cho người lao động (ESOP) đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua.

Số cổ phiếu này không được chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023. Sau 2 đợt phát hành, dự kiến tổng vốn điều lệ năm 2023 sẽ tăng từ mức 25,303 tỷ đồng lên 29,276 tỷ đồng.

HDBank đề ra kế hoạch kinh doanh 2023 cho riêng ngân hàng mẹ với lãi trước thuế riêng lẻ là 12,322 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Tổng vốn huy động và dư nợ đều tăng 25% so với đầu năm.

HDBank

Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi trích lập các quỹ của HDBank là 6,500 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại của năm trước chưa chia là gần 317 tỷ đồng. Lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức 2022 là 6,817 tỷ đồng.

HĐQT dự kiến trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ tối đa 10% và bằng cổ phiếu tỷ lệ tối đa 15% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, từ lợi nhuận chưa phân phối 2022 sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và trích quỹ theo quy định.

HDBank đề ra mục tiêu đến cuối năm 2023 đạt quy mô tổng tài sản 520,024 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Tổng nguồn vốn huy động (bao gồm các khoản nợ Chính phủ và NHNN, huy động tiền gửi khách hàng, phát hành giấy tờ có giá, vốn tài trợ ủy thác đầu tư, tiền gửi và vay các TCTD) là 459,398 tỷ đồng, tăng 25%.

Tổng dư nợ tín dụng mục tiêu là 333,553 tỷ đồng, tăng 24% nhưng không vượt quá mức NHNN cho phép.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đề ra cho năm 2023 là 13,197 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2022. Tỷ lệ ROE và ROA lần lượt là 24.5% và 2.3%.

Nhằm triển khai cụ thể hoạt động kinh doanh và huy động vốn để bổ sung nguồn vốn dài hạn phục vụ phát triển kinh doanh và cải thiện hệ số an toàn vốn, HDBank đã và sẽ thực hiện phương án phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 ra công chúng.

HĐQT trình ĐHĐCĐ việc niêm yết tất cả trái phiếu không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, do HDBank phát hành ra công chúng năm 2023 trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian niêm yết, số lượng trái phiếu niêm yết trên cơ sở số lượng trái phiếu được HDBank phát hành ra công chúng, triển khai các thủ tục và xử lý vấn đề phát sinh.

ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Tâm là Thành viên HĐQT HDBank nhiệm kỳ 2022-2027. Tuy nhiên, ngày 13/04/2023, bà Tâm đã đệ trình đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT HDBank vì lý do cá nhân.

Do đó, Đại hội lần này HĐQT trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Tâm, đồng thời bầu thành viên thay thế.

Ứng viên được dự kiến bổ sung là ông Phạm Quốc Thanh – Tổng Giám đốc HDBank.

Góp vốn, mua cổ phần CTCK có vốn điều lệ tối thiểu 1,000 tỷ đồng

ĐHĐCĐ 2023 tiếp tục trình cổ đông việc tham gia chương trình tái cơ cấu TCTD, đồng thời thông qua những nội dung được cập nhật, sửa đổi, bổ sung Phương án nhận chuyển giao bắt buộc theo tình hình thực tế và hướng dẫn, phê duyệt của cơ quan Nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn tất các công việc liên quan bao gồm sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung cụ thể, quyết định, ký các văn bản… thực hiện các công việc liên quan đến HDBnk nhận chuyển giao bắt buộc 1 ngân hàng thương mại cổ phần.