Hà Tĩnh: Hàng loạt doanh nghiệp được xóa nợ thuế

Hà Tĩnh: Hàng loạt doanh nghiệp được xóa nợ thuế

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ký ban hành Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 58 người nộp thuế.

Một góc thành phố Hà Tĩnh (Ảnh minh họa).

Về việc xóa nợ trên được căn cứ Quy định Luật quản lý thuế, các Nghị quyết, thông tư, thông báo liên quan. Đồng thời xét nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tại Văn bản số 1104/CTHTI-QLN ngày 26/5/2021 về việc đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 58 người nộp thuế còn nợ trước ngày 1/7/2020 với tổng số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 8.593.491.037 đồng.

Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 58 người nộp thuế.

Đáng chú ý, trong bản danh sách 58 người nộp thuế được xóa nợ lần này, một số doanh nghiệp có số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp khá cao như: Công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh (1,643 tỷ đồng); Công ty CP Máy tính Nam Hương (924,9 triệu đồng); Công ty CP Xây dựng số 6 Hà Tĩnh (835,5 triệu đồng); Công ty CP Xây dựng Bảo Thắng (630,5 triệu đồng)...

Lý do xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là Người nộp thuế thuộc đối tượng được xóa nợ quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.

Đối với danh sách được xóa nợ lần này, UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và các thông tin của hồ sơ xóa nợ.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh báo cáo xử lý nợ khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

Theo Giáo dục và Thời đại

https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/ha-tinh-hang-loat-doanh-nghiep-duoc-xoa-no-thue-X3hWC7m7g.html