công ty Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông

Địa ốc Hoàng Quân bán 3 công ty, thu về 2.126 tỷ đồng

Địa ốc Hoàng Quân bán 3 công ty, thu về 2.126 tỷ đồng


Đây là ba công ty thành viên gồm Công ty bán vốn tại Đầu tư Simon, Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông...