Công ty Chứng khoán APG

Phạt Chứng khoán APG gần 1 tỷ đồng liên quan sử dụng tiền phát hành cổ phần, cho vay margin, bán trái phiếu

Phạt Chứng khoán APG gần 1 tỷ đồng liên quan sử dụng tiền phát hành cổ phần, cho vay margin, bán trái phiếu


Cụ thể, Chứng khoán APG bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt tiền 350 triệu đồng...