cổ phiếu GAB

Đưa GAB vào diện cảnh báo

Đưa GAB vào diện cảnh báo


Cổ phiếu CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC (HoSE: GAB) bị đưa vào diện cảnh báo...