cơ cấu nợ

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước giãn nợ, lãi vay cho bất động sản

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước giãn nợ, lãi vay cho bất động sản


Chính phủ cũng giao Ngân hàng Nhà nước xem xét chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, phân...