Chứng khoán VPBank đổi tên, muốn tăng vốn lên 9.000 tỷ đồng

Chứng khoán VPBank đổi tên, muốn tăng vốn lên 9.000 tỷ đồng

Ngoài việc tăng vốn, ASC còn muốn đổi sang tên VPBank Securities. 

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, cổ đông Công ty Chứng khoán ASC đã thông qua việc đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBank Securities).

HĐQT trình và được cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ. Doanh nghiệp sẽ chào bán 865,1 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 8.920 tỷ đồng, mức vốn này chỉ đứng sau đơn vị đứng đầu ngành là Chứng khoán SSI (vốn điều lệ gần 9.848 tỷ đồng).

Hiện nay, giá chào bán tối thiểu 10.000 đồng/cp, nguồn tiền thu được dùng để bổ sung nguồn lực cho mảng kinh doanh môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành. Thời điểm thực hiện trong năm 2022 và sau khi có sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ban lãnh đạo đưa ra kế hoạch kinh doanh gồm tổng doanh thu 1.509 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 632 tỷ đồng, gấp nhiều lần con số 11,5 tỷ và 6 tỷ năm 2021.

ASC là công ty chứng khoán nhỏ với vốn điều lệ 56 tỷ đồng và đã rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán để cơ cấu lại hoạt động kinh doanh từ năm 2016. Tuy nhiên, sau khi về với ngân hàng mẹ VPBank (HoSE: VPB) trong năm 2021, doanh nghiệp tăng vốn mạnh từ 56 tỷ đồng lên 268,8 tỷ đồng.

Năm 2022 được xem là năm đánh dấu nhiều bước chuyển biến trong hoạt động kinh doanh và quản trị. Doanh nghiệp tăng số lượng thành viên HĐQT từ 3 lên 4, miễn nhiệm ông Nguyễn Tiên Phong và bà Phạm Thanh Huyền, bầu thay thế ông Phạm Phú Khôi, ông Nguyễn Hà Quỳnh và bà Hồ Thúy Nga. Trong khi đó, VPBank Sercurities bầu lại ông Nguyễn Công Tuấn cho nhiệm kỳ 2022-2027.

Các thành viên BKS cũ cũng từ nhiệm gồm bà Nguyễn Thanh Duyên, bà Hoàng Thị Quỳnh Trang và bà Nguyễn Phương Anh; bầu thay thế gồm ông Vũ Hồng Cao, ông Nguyễn Hoàng Phú, bà Nguyễn Thị Bích Hợi.