Bình Định có khu đô thị Cát Khánh gần 3.100 ha

Bình Định có khu đô thị Cát Khánh gần 3.100 ha

UBND tỉnh Bình Định có quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đô thị Cát Khánh, huyện Phù Cát.

Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 3,074 ha. Phía Đông giám biển Đông; phía Tây giáp xã Cát Tài, xã Cát Minh; phía Nam giáp xã Cát Thành; phía Bắc giáp xã Cát Minh và huyện Phù Mỹ.

binh_dinh

Mục tiêu, tính chất và chức năng quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Cát đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. Là đô thị biển, trung tâm phía Nam vùng đầm Đề Gi; làm cơ sở lập đề án thành lập thị trấn, triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Dự báo quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 25,000 người, năm 2040 khoảng 40,000 người. Chỉ tiêu sử dụng đất khu dân dụng đối với đô thị loại V là 100 m2 /người (chỉ tiêu này sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập đồ án). Dự toán chi phí lập quy hoạch khoảng 751 triệu đồng, nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước.