Bảo Việt gửi ngân hàng 103.000 tỉ đồng lấy lãi

Bảo Việt gửi ngân hàng 103.000 tỉ đồng lấy lãi

Trong cơ cấu đầu tư của Bảo Việt, có đến 53% tài sản của tập đoàn dùng để gửi tiết kiệm với gần 103.000 tỷ đồng, chủ yếu gửi theo dạng ngắn hạn (90%). 

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022. Theo đó, tiền mặt tại quỹ của tập đoàn là hơn 40,5 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng là gần 677 tỷ đồng, tiền đang chuyển là 233 tỷ đồng, các khoản tương đương tiền là 1.302 tỷ đồng. Tổng chung, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2.253 tỷ đồng, giảm hơn 2 lần so với mức 5.354 tỷ đồng của đầu năm.

Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 40.264,4 tỷ đồng, hoàn thành 76,8% kế hoạch 2022, ghi nhận mức tăng trưởng khả quan 10,5%; trong đó, thu hoạt động bảo hiểm đạt 32.446 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch 2022, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm trước; thu hoạt động tài chính đạt 7.261 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch 2022, tăng trưởng 10%; thu hoạt động liên doanh liên kết đạt 57.534 tỷ đồng, tăng trưởng 2,5% so với cùng kỳ.

tap_doan_bao_viet

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt 1.251,4 tỷ đồng, tương ứng bằng 87,1% kết quả cùng kỳ năm trước, chủ yếu do hoạt động của thị trường tài chính – bảo hiểm nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng trong 9 tháng đầu năm 2022 có sự biến động mạnh so với cùng kỳ 2021. 

Tổng doanh thu của Công ty mẹ đạt 1.160 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch 2022, tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ đạt 795 tỷ đồng, hoàn thành 75,7% kế hoạch 2022, tăng trưởng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản của Công ty Mẹ tại 30/09/2022 đạt 19.559 tỷ đồng, tăng 651 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2021; vốn chủ sở hữu của Công ty Mẹ đạt 19.278 tỷ đồng, tăng 759 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2021.

Tại thời điểm 30/09/2022, tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đạt 190.842 tỷ đồng, tăng 21.338 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2021; vốn chủ sở hữu hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đạt 23.167 tỷ đồng, tăng 1.140,4 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2021. 

Điều đáng nói là, trong cơ cấu đầu tư của Bảo Việt, có đến 53% tài sản của tập đoàn dùng để gửi tiết kiệm với gần 103.000 tỷ đồng, chủ yếu gửi theo dạng ngắn hạn (90%). 

Theo đó, tiền gửi ngắn hạn của Bảo Việt là 92.418 tỷ đồng. Tiền gửi dài hạn là 1.603 tỷ đồng. Ngoài các hợp đồng tiền gửi tại hai tổ chức là ALCII và VFC đã quá hạn, các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn bằng VND tại các tổ chức tín dụng khác có thời hạn gốc trên ba tháng và thời gian đáo hạn không quá một năm, lãi suất từ 3,9 - 7%/năm. Các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn bằng VND tại các tổ chức tín dụng có thời gian đáo hạn trên một năm, được hưởng lãi suất từ 5,2 - 10,5%/năm.

Bảo Việt hiện năm 2.924 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp ngắn hạn và 10.570 tỷ đồng trái phiếu dài hạn. Trái phiếu Chính phủ mà tập đoàn này đang sở hữu là 880 tỷ đồng với trái phiếu ngắn hạn và 48.137 tỷ đồng với trái phiếu dài hạn.

Trong 9 tháng năm 2022, doanh nghiệp mang về hơn 5.940 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động tài chính, trong đó riêng khoản lãi tiền gửi đã chiếm tới 66% (3.920 tỷ đồng) - tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng tồn kho của Bảo Việt ghi nhận là gần 140 tỷ đồng, trong đó, ấn chỉ là 35,5 tỷ đồng, vật liệu, văn phòng phẩm là 40,5 tỷ đồng, thiết bị, dụng cụ là 7,5 tỷ đồng. Phần còn lại là hàng tồn kho tại BVInvest bao gồm các chi phí mua sắm và chi phí xây dựng dở dang của các bất động sản đầu tư của BVInvest là 56,3 tỷ đồng.

Cơ cấu vốn cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt tính đến hết ngày 30/9/2022 với 3 cổ đông lớn chiếm hơn 90% vốn điều lệ tập đoàn. 

Bộ Tài chính đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 485.509.800 cổ phần, tương đương 65% vốn điều lệ của tập đoàn. Công ty bảo hiểm nhân thọ Sinimoto nắm 163.945.421 cổ phần, tương đương 22,09% vốn điều lệ. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đang sở hữu 22.154.400 cổ phần, tương đương 2,98% vốn điều lệ. Các cổ đông khác đang sở hữu 9,93% cổ phần, tương đương 73.713.143 cổ phần.