BaoVietBank: Lãi 6.8 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu chạm 4.69%

BaoVietBank: Lãi 6.8 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu chạm 4.69%

BCTC quý 1/2023 cho thấy Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank) lãi trước thuế gần 7 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng lên 4.69% tại thời điểm cuối quý 1.

Nguồn thu chính tăng trưởng âm 34% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 120 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Lãi từ dịch vụ giảm 18%, còn 15.5 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ gần 111 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ hơn 63 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh đạt hơn 9 tỷ đồng (+29%) và lãi từ kinh doanh ngoại hối hơn 18 tỷ đồng (gấp 2.3 lần).

Đáng chú ý, hoạt động khác lãi hơn 141 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lãi gần 12 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong quý tăng 20%, ghi nhận hơn 186 tỷ đồng, do tăng chi phí cho nhân viên và chi quản lý công vụ.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 23%, chỉ còn gần 7 tỷ đồng. Quý này, Ngân hàng không trích dự phòng rủi ro tín dụng, do đó lãi trước thuế vẫn gần 7 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản Ngân hàng thu hẹp 4% so với đầu năm, chỉ còn 75,211 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN sụt giảm 61% (còn 450 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác tăng 35% (15,784 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 1% (33,547 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi của các TCTD khác giảm 23% (17,531 tỷ đồng), tiền vay các TCTD khác tăng 10% (6,319 tỷ đồng), tiền gửi khách hàng tăng 7% (44,085 tỷ đồng)…

Tổng nợ xấu tính đến 31/03/2023 của BaoVietBank hơn 1,573 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ có khả năng mất vốn chiếm đến 1,349 tỷ đồng, tương đương 86% trong tổng nợ xấu. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 3.34% đầu năm lên 4.69%.