Bảo Việt

Bảo Việt gửi ngân hàng 103.000 tỉ đồng lấy lãi

Bảo Việt gửi ngân hàng 103.000 tỉ đồng lấy lãi


Trong cơ cấu đầu tư của Bảo Việt, có đến 53% tài sản của tập đoàn dùng để gửi tiết...