Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ông Nguyễn Thành Phong thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ông Nguyễn Thành Phong thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Thành Phong - ủy viên...