APH

An Phát Holdings ngừng phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu

An Phát Holdings ngừng phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu


Công ty An Phát Holdings (HoSE: APH) trình các cổ đông thông qua không tiếp tục thực hiện phương...

Nhựa An Phát Xanh va An Phát Holdings chi 365 tỷ đồng mua cổ phiếu NHH

Nhựa An Phát Xanh va An Phát Holdings chi 365 tỷ đồng mua cổ phiếu NHH


Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) và Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) đã hoàn tất mua vào tổng cộng...

An Phát Holdings mua toàn bộ chứng quyền phát hành năm 2018 của AAA

An Phát Holdings mua toàn bộ chứng quyền phát hành năm 2018 của AAA


APH sẽ mua lại 4.000 chứng quyền chuyển đổi của Nhựa An Phát Xanh.