ABBank đặt mục tiêu tăng lãi trước thuế 3000 tỷ đồng

ABBank đặt mục tiêu tăng lãi trước thuế 3000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, UPCoM: ABB) đặt mục tiêu lơi nhuận trước thuế năm 2022 tăng đến 56% so với kết quả 2021, đạt 3,079 tỷ đồng.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ vừa được công bố, ABBank dự kiến cuối năm 2022 đạt quy mô tổng tài sản 138,250 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Huy động thị trường 1 (tiền gửi khách hàng và TCTC quốc tế) tăng 18%, đạt 95,234 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng (dư nợ cho vay TCKT và cá nhân, đầu tư TPDN) tăng 17%, đạt 92,250 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiếm soát dưới 2%.

ABBank

Mục tiêu lơi nhuận trước thuế năm 2022 tăng đến 56% so với kết quả 2021, đạt 3,079 tỷ đồng.

Năm 2022, với mục tiêu lợi nhuận tăng 56% so với năm 2021, là năm thứ 2 triển khai kế hoạch hành động nằm trong Kế hoạch kinh doanh trung hạn 2021-2025, triển khai niêm yết cổ phiếu ABBank. Ngân hàng đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS là 35 tỷ đồng. Trường hợp lợi nhuận trước thuế 2022 đạt hoặc vượt mục tiêu lợi nhuận được ĐHĐCĐ đề ra thì quỹ thưởng dành cho Thành viên HĐQT, Thành viên BKS là 1% phần lợi nhuận đạt kế hoạch và 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Cũng trong năm nay, ABBank dự kiến phát hành hơn 94 triệu cp để chi trả cổ tức tỷ lệ 10%. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, sau khi đã sử dụng một phần để phát hành cổ phiếu thưởng 35% vào ngày 11/02/2022.

ABBank cũng dự kiến phát hành 5 triệu cp thưởng theo chương trình lựa chọn dành cho CBNV (ESOP) trong quý 4/2022 sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Như vậy, nếu tăng vốn thành công, vốn điều lệ của ABBank sẽ tăng từ mức 9,409 tỷ đồng lên 10,400 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để bổ sung quy mô vốn hoạt động nhằm cung cấp các dịch vụ ngân hàng như hoạt động cho vay, đầu tư các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá như trái phiếu Chính phủ, nhằm đầu tư phát triển công nghệ, bảo đảm nguồn lực thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch trung hạn 2021-2025 và các giai đoạn phát triển tiếp theo, cũng như thực hiện chuyển đổi số và kinh doanh trên nền tảng số.

ĐHĐCĐ thường niên 2022 của ABBank được dự kiến tổ chức vào ngày 20/04 tới tại Hà Nội.