VN-Index: 864.47 +3.08 +0.36%

GTGD : 4,177.5 tỷ VNĐ

HNX-Index: 109.81 +0.17 +0.16%

GTGD : 425.1 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Lợi nhuận Bảo Việt tăng 12% trong 9 tháng

Công ty thực hiện 85% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng.
09:35 01/11/2019

Doanh nghiệp báo lỗ gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm 250 tỷ đồng, cải thiện so với số lỗ 406 tỷ đồng quý III năm trước.

Theo BCTC hợp nhất quý III, Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm thuần 8.259 tỷ đồng, tăng 15%.

Tính thêm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 191 tỷ đồng (gấp 4 lần cùng kỳ năm trước), doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 8.451 tỷ đồng, cao hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Thu bồi thường nhượng tài bảo hiểm trong kỳ đạt 644 tỷ đồng, tăng 69%.

Tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm gần 8.701 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng chi bồi thường hoạt động và trả tiền bảo hiểm chiếm 80% với 6.975 tỷ đồng, tăng 16% so với quý III. Riêng chi bồi thường bảo hiểm gốc, chi trả đáo hạn 3.512 tỷ đồng, tăng 29% và khoản tăng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc ở mức 3.952 tỷ đồng, cao hơn 11%.

Doanh nghiệp báo lỗ gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm 250 tỷ đồng, cải thiện so với số lỗ 406 tỷ đồng quý III năm trước.

Kết thúc quý III, Bảo Việt lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 359 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ 2018. Ảnh: Dân Trí.

Hoạt động tài chính trong kỳ mang về doanh thu 1.988 tỷ đồng với 60% đến từ lãi tiền gửi. Trừ chi phí, công ty ghi nhận lãi 1.459 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, tăng không đáng kể so với cùng kỳ.

Chi phí quản lý trong kỳ ở mức 799 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc quý III, Bảo Việt lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 360 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ 2018.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp báo lợi nhuận sau thuế 1.042 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ 2018 và tương đương 85% kế hoạch 2019. Lãi cổ đông công ty mẹ đạt 1.005 tỷ đồng, tăng 12%

Tổng tài sản đến cuối tháng 9 ở mức 121.829 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm gần 64%, chủ yếu là đầu tư tài chính hơn 62.355 tỷ đồng gồm tiền gửi ngân hàng, trái phiếu... Tài sản dài hạn hơn 44.386 tỷ đồng, với 93% đầu tư tài chính dài hạn.

Doanh nghiệp ghi nhận khoản dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm 82.512 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3.564 tỷ đồng, bên cạnh thặng dư vốn 3.713 tỷ đồng.

Theo Người Đồng Hành