VN-Index: 903.98 -8.52 -0.93%

GTGD : 7,701.6 tỷ VNĐ

HNX-Index: 131.74 -1.38 -1.04%

GTGD : 737.0 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

56% doanh nghiệp xây dựng thấy khó khăn hơn trong nửa cuối 2020

63,8% doanh nghiệp được hỏi cho hay tình hình kinh doanh trong quý II khó khăn hơn so với quý I/2020. Dự báo về tình hình kinh doanh quý III/2020 có tới 56,4% doanh nghiệp cho rằng tình hình sẽ khó có thể cải thiện.
13:34 30/06/2020

Một quý II xám màu đã qua đi

Báo cáo kết quả điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng quý II và dự báo quý III/2020 do Tổng cục Thống kê thực hiện cho thấy, đa số doanh nghiệp đều nhận định tình hình kinh doanh không khả quan.

Cụ thể, trong quý II/2020 có hơn 6.600 doanh nghiệp được chọn khảo sát, tỷ lệ doanh nghiệp tham gia trả lời đạt 89,2%. Trong bức tranh chung của nền kinh tế thế giới và kinh tế trong nước với những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, những kết quả kém tích cực của hoạt động kinh doanh là điều khó tránh khỏi. Đối với doanh nghiệp ngành xây dựng, trong quý II/2020 có 11,3% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 24,9% đánh giá giữ ổn định và 63,8% cho rằng khó khăn hơn so với quý I/2020. Dự báo quý III/2020 có 16,3% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 27,3% nhận định giữ ổn định và 56,4% đánh giá khó khăn hơn.

Theo hình thức sở hữu, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước khả quan hơn so với hai khu vực còn lại với 11,6% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý II/2020 tốt hơn so với quý I/2020, 24,5% nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh giữ ổn định và 63,9% cho rằng hoạt động khó khăn hơn.

Nhận định tình hình sản xuất kinh doanh ngành xây dựng

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (khu vực doanh nghiệp FDI) có 8,5% doanh nghiệp nhận định tốt hơn, có 28,3% giữ ổn định và 63,2% khó khăn hơn. Khu vực doanh nghiệp nhà nước có 5,9% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 35,3% giữ ổn định và 58,8% hoạt động kinh doanh khó khăn hơn.

Dự báo quý III/2020 so với quý II/2020, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 16,8% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn, 26,7% doanh nghiệp giữ ổn định và 56,5% khó khăn hơn; tỷ lệ tương ứng của khu vực doanh nghiệp FDI là 12,1%, 33,5%, 54,4%; và khu vực doanh nghiệp nhà nước là 10,6%, 31,8% và 57,6%.

Theo ngành hoạt động, nhận định quý II/2020 so với quý I/2020 doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng có đánh giá khả quan hơn hai ngành hoạt động xây dựng còn lại với 12,4% doanh nghiệp đánh giá hoạt động kinh doanh tốt hơn, 25,4% giữ ổn định và 62,2% cho rằng khó khăn hơn. Tỷ lệ tương ứng của doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 11,5%, 23,8% và 64,7%; và doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng là 9,2%, 26,3% và 64,5%.

Dự báo quý III/2020 so với quý II/2020, doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng có 16,1% dự báo tốt hơn, 29,3% dự báo giữ ổn định và 54,6% khó khăn hơn; tỷ lệ tương ứng của doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 18,0%, 25,1%, 56,9% và doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng là 13,4%, 28,6% và 58,0%.

Doanh nghiệp xây dựng chuyên dụng có góc nhìn tích cực về chi phí

Kết quả khảo sát quý II/2020 về tổng chi phí cho hoạt động xây dựng cho thấy có 31,1% doanh nghiệp nhận định tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm xây dựng giữ ổn định, 20,7% nhận định giảm và 48,2% nhận định tổng chi phí sản xuất tăng so với quý I/2020.

Khu vực doanh nghiệp FDI đánh giá khả quan hơn so với hai khu vực doanh nghiệp còn lại với 34,6% đánh giá tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm xây dựng giữ ổn định và 25,6% nhận định giảm, 39,8% nhận định tăng so với quý I/2020. Tỷ lệ tương ứng của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 30,6%, 20,5%, 48,9%; và khu vực doanh nghiệp nhà nước là 47,1%, 10,6% và 42,3%.

Cơ cấu chi phí trong tổng chi phí của doanh nghiệp xây dựng

Dự báo quý III/2020, các doanh nghiệp xây dựng cho rằng tổng chi phí sản xuất kinh doanh trên một đơn vị sản phẩm xây dựng có xu hướng giảm so với quý II/2020 với 32,2% doanh nghiệp dự báo giữ ổn định, 26,6% dự báo giảm và 41,2% dự báo tăng.

Khu vực doanh nghiệp FDI có dự báo khả quan hơn so với hai khu vực còn lại với 33,3% doanh nghiệp dự báo chi phí sản xuất kinh doanh trên một đơn vị sản phẩm giữ ổn định, 31,2% giảm và 35,5% dự báo tăng; tỷ lệ tương ứng của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 32,0%, 26,4%, 41,6%; và khu vực doanh nghiệp nhà nước là 34,1%, 20,0%, 45,9%.

Trong quý II/2020, doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng đánh giá khả quan hơn các ngành hoạt động xây dựng còn lại với 33,5% nhận định chi phí sản xuất kinh doanh trên một đơn vị sản phẩm giữ ổn định, 22,4% giảm và 44,1% nhận định tăng so với quý I/2020; tỷ lệ này của doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 30,1% giữ ổn định, 21,6% giảm và 48,3% đánh giá tăng; doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng có 30,8% nhận định giữ ổn định, 18,7% giảm và 50,5% tăng.

Ảnh minh họa.

Dự báo quý III/2020 so với quý II/2020, có 34,3% doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng cho rằng tổng chi phí trên một đơn vị sản phẩm xây dựng giữ ổn định, 28,8% giảm và 36,9% tăng; tỷ lệ này của doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 31,0% giữ ổn định, 26,7% giảm và 42,3% tăng; doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng có 32,2% dự báo giữ ổn định, 25,1% giảm và 42,7% tăng.

Tỷ lệ sử dụng chi phí nguyên, vật liệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh là khác nhau giữa các loại hình doanh nghiệp, do vậy nhận định về biến động chi phí nguyên, vật liệu cũng khác nhau.

Theo đó, trong quý II/2020, khu vực doanh nghiệp FDI có 35,6% doanh nghiệp đánh giá chi phí nguyên, vật liệu giữ ổn định, 25,1% đánh giá giảm, 39,3% nhận định tăng; tỷ lệ tương ứng của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 30,9%, 20,0%, 49,1%; và khu vực doanh nghiệp nhà nước là 49,4%, 9,4% và 41,2%.

Dự báo quý III/2020 so với quý II/2020, khu vực doanh nghiệp FDI có 36,6% doanh nghiệp nhận định chi phí nguyên vật, liệu xây dựng giữ ổn định, 29,4% giảm và 34,0% doanh nghiệp nhận định tăng; tỷ lệ tương ứng của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 33,7%, 25,7%, 40,6%; và tỷ lệ tương ứng của khu vực doanh nghiệp nhà nước là 40,0%, 20,0% và 40,0%.

Theo Reatimes.vn

http://reatimes.vn/56-doanh-nghiep-xay-dung-thay-kho-khan-hon-trong-nua-cuoi-2020-20200629205453507.html